วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สวัสดีปีใหม่ 2554เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพ ปีใหม่บรรจบมาอีกหน
เก่าไป ใหม่มา อย่ากังวล ทุกข์ สุข เคล้าปะปนธรรมดา
หากสิ่งใดที่คาดหวังยังรอผล คงได้ยลยินดีปีใหม่หนา
ให้มีสุข สดชิ่น ตลอดเวลา ทั้งปีนี้ ปีหน้าและตลอดไป

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2554 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
มีสุขภาพที่แข็งแรง มีการงานที่ก้าวหน้า มีฐานะที่มั่นคง มีความสุขตลอดปีใหม่นี้
และตลอดไปเทอญ


วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เลื่อนและแต่งตั้งวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ2
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ3
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ4
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ5
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ6
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ7
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ8
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ9
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ10

ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


1. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน.

2. นายถาวร สุวรรณทา ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายชำนิจ ศลาประโคน ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายอุบล ไชยชนะวงศ์ ผู้แทน ก.ค.ศ.

6. นายสิทธิชัย สิทธิจินดา ผู้แทนคุรุสภา

7. นายชาญยุทธ นาเจริญ ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน

8. นายวิวัฒน์ บุญครอบ ผู้แทนข้าราชการครู .

9. นายอำนวย พุทธชาติ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น .

10. นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.บร.4 เลขานุการ